12.07.2014

PLUG DUB SOUNDSYSTEM

Bredder Henry´s Earstday Shake
ab 22Uhr

@ Kili-Manjaro
Wiesenweg 5/9, Berlin